Наукова діяльність

Наукова тема кафедри: “Комунікативні, когнітивні й прагматичні особливості англійської мови та системне формування іншомовної компетенції”

Профіль кафедри у Google Scholar

На кафедрі діють дві наукові школи:

1.Художній текст в емпіричному вимірі”, керівник — канд. філол. наук, проф. Чеснокова Ганна Вадимівна

Школу засновано у 2012 році.

Основні напрямки досліджень:

  • обґрунтування емпіричної парадигми дослідження культурних артефактів як такої, що заповнює теоретичну і методологічну прогалину у розвідках реакції читача;
  • подальша розбудова емпіричних вчень, теорії висунення у художньому тексті зокрема;
  • вивчення реакції читача на художні твори та інші типи текстів із застосуванням підходів лінгвостилістики й дотичних суспільних наук на основі новітніх методик аналізу даних;
  • дослідження міжкультурних асоціативних зв’язків між семіотичними відповідниками в художніх та медійних текстах;
  • виокремлення крос-культурних відповідників між засобами художньої експресії та стилістичними засобами впливу на читача у літературних традиціях різних країн;
  • з'ясування гендерної специфіки літературних творів та сучасного медійного дискурсу.

2.Германські історичні студії: розвиток динамічних мовних систем”, керівник — докт. філол. наук, проф. Буніятова Ізабелла Рафаїлівна

Школу засновано у 1996 році.

Основні напрямки досліджень:

  • англійські граматичні студії у синхронії та діахронії;
  • германські студії в історичній площині (морфологія, синтаксис, словотвір давніх германських мов);
  • лінгвокультурологічні студії: структура, семантика, прагматика мовних одиниць (на матеріалі давніх германських мов).