І
Контактна інформація

i.navarenko@kubg.edu.ua

Наваренко Інна Анатоліївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Лексикологія (іспанська мова)
 • Стилістика (іспанська мова)
 • Наукова іспанська мова
 • Теорія і практика перекладу (іспанська мова)

Біографія

Освіта:

У 1989 році закінчила Київський держаний педагогічний інститут іноземних мов.

21 жовтня 2011 року захистила кандидатську дисертацію «Просодична організація іспанської народної казки (експериментально-фонетичне дослідження)».

Професійний і науковий інтерес

Просодична актуалізація когнітивних стратегій іспаномовного дискурсу

Інше

Основні публікації:

 1. Соціокультурні стереотипи мовленнєвої поведінки індивіда (на матеріалі ділових листів іспанською мовою) Studia Philologica (Філологічні студії): зб. Наук. Праць/ ред. колегія І.Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, О.Є. Бондарева [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 4. Стор. 72-75.
 2. Антропоцентрична парадигма дослідження мовної картини світу Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія: Філологія, вип. № 10, том 1.–Одеса, 2014. – С. 154-157.
 3. Прагматика іспанської казки та її просодична організація. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. І викладання інозем. мов; редкол.: А.Д. Бєлова (голов. редак) та ін. – К., 2012. – С. 236–242.
 4. Лінгвопрагматичні особливості іспанської народної казки. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки.1(3) 2012. − С. 196−202.
 5. Акустичні характеристики текстів іспанської казки. Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія: матеріали доповідей міжнар. наук. конф., 14-15 квітня 2011 р. – Горлівка : вид-во ГДПІМ, 2011. – С. 93–100.
 6. Результати аудитивного та інформантного аналізу експериментально- фонетичного дослідження просодичної організації іспанської казки Европейская наука ХХІ столетия.: материалы VI междунар. научн.-практ. конф. – Прземисел: Nauka i studia, – Том 11. – С. 69–74.
 7. Сказка как художественный текст и как объект лингвистического анализа Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. : Постигането на висшето образование – 2008. – София.: Бял ГРАД-БГ ООД, 2008. – С. 60–62.
 8. Ритмічна стратегія озвученого тексту іспанської казки Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Філологія •Педагогіка•Психологія. : зб. наук. праць. – К.: 2009. – Вип. 18. – С. 122–126.
 9. Лингвистические средства реализации связности текста испанской сказки Сучасні тенденції розвитку мов / Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Серія 9. – К.: 2009. – Вип. 4.– С. 227–231.
 10. Взаємодія просодичних засобів у забезпеченні цілісності тексту іспанської казки та їх вплив на сприйняття казки Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / Центр наук. дослідж.  і викладання інозем. мов, НАН України. – К.: Логос, 2009. – С. 176–189.
 11. Процес становлення казки як жанру літератури Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. / відп. ред.  Н. М. Корбозерова.– К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008. – Вип. 13. – С. 207–213.
 12. Комунікативно-прагматичний та наративний аспекти понять добро і зло в текстах іспанських казок Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. статей / відп. ред.  Н. М. Корбозерова.– К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 210–219.
Powered by SobiPro