Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА З ФЕНОМЕНОЛОГІЇ, ОНТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФОРМАТИВНОЇ ДИНАМІКИ СУЧАСНИХ ЛОГОСФЕР

Makhachashvili

Керівник наукової школи: Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

 

 

Рік заснування наукової школи: 2006

Регіони діяльності осередків наукової школи:

Київ, Запоріжжя, Харків, Дніпропетровськ, Кіровоград, Маріуполь, Кривий Ріг, Мелітополь

Основні напрями наукового пошуку:

  • Філософія мови
  • Феноменологічна неолінгвістика
  • Неологія європейських мов
  • Когнітивна та комунікативна лінгвістика
  • Теорія міжкультурної комунікації

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ

Динаміка захищених дисертацій за 2006–2024рр. (2 докторські дисертації, 16 кандидатських дисертації).

Основні напрями науково-організаційної діяльності: Заходи з популяризації наукової діяльності, забезпечення наскрізної спадкоємності наукової діяльності,  організація та захист докторських, кандидатських, магістерських, дисертаційних досліджень; організація та проведення круглих столів з докторантами, аспірантами, студентами, магістрантами, молодими науковцями, дослідниками в структурі МАН; колективні дослідницькі проекти, моніторинг індивідуальних дослідницьких проектів наукові консультації.

Публікування фундаментальних наукових праць: 11 монографії, 8 науково-методичних посібників, 193 стаття у фахових виданнях, зокрема 34 міжнародних; підготовка та видання колективної монографії.

Наявність фахового наукового періодичного видання: 4

Щорічне проведення наукових заходів: симпозіумів, конференцій, семінарів;

 

ДОКТОРИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РУСУДАН КИРИЛЕВНИ МАХАЧАШВІЛІ

1. Гармаш О. Л. Морфологічний концепт сучасної англійської мови – 10.02.04 – германські мови. (докторська)

2. Семеніст І.В. Мовна комунікація в цифровому середовищі: моделі, засоби, механізми (на матеріалі інновацій європейських та азійських варіантів англійської мови) - 10.02.04 германські мови. (докторська)

 

КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РУСУДАН КИРИЛЕВНИ МАХАЧАШВІЛІ

1. Підгорна А.Б. Авторська модель світу сестер Бронте. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Одеса,

2. Головко О.М. Вербалізація антропних вимірів сучасного буття. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Херсон,

3. Соколов В.В. Концептосфера медицини й охорони здоров'я в англомовній картині світу. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національнийуніверситет − Львів, 2013 р.

4. Каліберда О.О. Енциклопедизація тлумачних словників англійської мови. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Одеса, 2013 р.

5. Лазебна Н.В. Англомовний комп’ютерний термін в науково-технічному дискурсі. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Донецьк, 2013 р.

6. Федорова Ю.О. Соціокультрні параметри збагачення словникового складу англійської мови. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Херсон, 2013 р.

7. Кузнєцова М.В. Лінгво-когнітивні параметри вторинного дискурсу англійської мови. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2014 р.

8. Петринська Т.В. Концепт Глобалізація в англомовній картині світу. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2014 р.

9. Шевчук О.В. Позесивно-субстантивні конструкцій в англійській мові. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя, - 2014 р.

10. Курбатова Т.А. Вербалізація концептосфери Geopolitics. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2015

11. Мосієвич Л.В. Евфемія/дисфемія в англомовній феміністичній прозі. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2015

12. Шталтовна Ю.А. Структурно-семантичні, лексико-граматичні та функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови на прикладі англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя,

13. Кизіль М.А. Структурно-семантичні та соціофункціональні параметри метатерміносистеми англійської мови сфери комп’ютерних технологій. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя,

14. Копитіна А.С. Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов). Дис....доктор філософії: 035 Філологія. − КУБГ, 2021

15. Бахтіна А.О. Полілатеральність emoji в комп’ютерному бутті (на матеріалі сучасних європейських мов) 02.15 – загальне мовознавство. (кандидатська)

16. Білик К.М. Жанр Надзвичайні новини у сучасному європейському медіадискурсі - 10.02.15 - загальне мовознавство

 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РУСУДАН КИРИЛЕВНИ МАХАЧАШВІЛІ

1. Андрєєва І.О. Мультимодальність дискурсу англомовної хорористики - 10.02.04 – германські мови. (докторська)

2. Чумак Н.В. Трансформаційні процеси в мовних картинах світу – 10.02.15 – загальне мовознавство. (докторська)

3. Кузнецова М.О. Мультимодальність дискурсу сучасної масової культури - 10.02.15 – загальне мовознавство. (докторська)

4. Москаленко А. Динаміка норми мовних систем сучасних європейських мов - 10.02.15 – загальне мовознавство. (кандидатська)

5. Ярова Я.С. Дискурс моди в сучасних європейських лінгвокультур. 10.02.15 – загальне мовознавство. (кандидатська)

6. Деревінська А.А. Україна в дискурсі італійськомовних ЗМІ – 10.02.15 – загальне мовознавство. (кандидатська) 

7. Бутко О.А. Лінгвопрагматичні особливості дискурсу міжнародного економічного права (на матеріалі англійської, іспанської, української мов)