Наукові дослідження

НАУКОВА ШКОЛА

ЛІНГВОУНІВЕРСОЛОГІЧНА МІФОСЕМІОТИКА

Kolesnyk

 

Керівник наукової школи: Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

 

 

Рік заснування наукової школи: 2014

Регіональні діяльності осередків наукової школи: Київ, Чернівці, Чернігів, Ніжин 

Профільна наукова тема: лінгвокультурологія, лінгвоконцептологія, семіотика міфологічного простору, вербальне моделювання альтернативних світів.

Основні напрями наукового пошуку:

 • Підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
 • Встановлення контактів з науковими колами українських та зарубіжних університетів.
 • Організація й проведення науково-практичних й міжнародних конференцій.
 • Написання й публікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2014–2024рр. (кандидатських дисертацій).

 

КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КОЛЕСНИКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

1. Стрельченко К.С. Номінативний простір MYSTERY: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / К.С.Стрельченко, 2018.

2. Вуєк. О.Є. Засоби вербалізації екзистенційних феноменів у англомовній ірландській поезії ХХ століття: лінгвокультурний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О.Є.Вуєк, 2020.

3. Гусар А.В. Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / А.В.Гусар, 2021.

4. Гольцева М.І. Англомовний дипломатичний дискурс Ради Безпеки ООН: структура і прагматика» / 035 Філологія (2023)

 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КОЛЕСНИКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

1. Барчук C. Сучасний англомовний дискурс ігор жанру RPG: лінгвосеміотичний та лінгвоконцептуальний виміри 

2. Кондрук В. Англійські запозичення в сучасній італійській мові: лінгвокогнітивний та функційний аспекти

 

Фахові публікації:

1. Колесник О.С. Давні германці та їхні мови: лінгвокультурологічний довідник.  Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. 144 с.

2. Oleksandr Kolesnyk  Verbal Modelling of Alternative Worlds from the Standpoint of the Myth-Oriented Semiosis Theory. Kalba ir kontekstai. Vol VII (1). Part 1. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas,  Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. -P. 248-255.

3. Oleksandr Kolesnyk Verbal Representations of the Value-Concepts: A Linguo-Cultural Sketch. Linguaculture : International Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research. vol. 9, nr. 1.  De Gruyter Open, Alexandru Ioan Cuza University Press. 2018. pp. 41-54.

4. Колесник О.С. Типологія альтернативних світів в аспекті міфосеміотики.  Studia Philologica. 2019. Вип. 12. C. 30-37.

5. Oleksandr Kolesnyk. Systemic Universalia in Language, Myth and Culture: Methodological Remarks on Integrated Interpretations. RES HUMANITARIAE. XXVIII, 2020, 164–178   

6. Oleksandr Kolesnyk, Mariia Holtseva. LIES AND DECEPTION IN MODERN ENGLISH DIPLOMATIC DISCOURSE: PRAGMATICS IN INTERDISCIPLINARY FOCUS.  Cogito. – Multidisciplinary Research Journal.  2022. Vol. XIV, no. 1/March, P. 154-172

7. Oleksandr Kolesnyk, Alcohol in Mythic Space: An Iinterdisciplinary Linguo-cultural Analysis. Cogito. – Multidisciplinary Research Journal.  2023. Vol. XV, no. 2/June, PP. 238-263

8. Гусар, А. (2018). Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації давньоскандинавського концепту БИТВА в сучасному англомовному пісенному дискурсі. “Мовні та концептуальні картини світу” № 2 (66), 59–64.

9. Husar, A. (2018). Mythological concept THUNDERSTORM in English, Swedish and Slavonic song discourses. “Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету” № 36/2018, 35–39.

10. Husar, A. (2019). Mythological concept SUNGOD in English, Swedish and Slavonic song discourses. “Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)”. № 11, 36–42.

11. Гусар, А. (2021). Вербалізація давньоскандинавських міфологем в сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов). Науковий збірник “Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” № 35.

12. Вуєк О. Є. Актуалізація концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» в сучасній ірландській поезії. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. Вип. 720. С. 105 – 115.

13. Вуєк О. Є. Вербалізація екзистенційних феноменів у збірці Шеймаса Хіні «Human Chain». Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. Вип. 751: Германська філологія. С. 177 – 184.

14. Вуєк О.Є. Феномен концептуальної інверсії у поетичному тексті (на матеріалі англомовної ірландської поезії XX-XXI століття). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики №4 (13). Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. С. 3-13.

15. Vuiek O. Development of Metaphor in the Context of Poetic Text. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація», Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 67-72.

16. Vuiek O. Making Meaning of “MORALITY” as an Axiological Phenomenon. ISSN 2409-1154. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 28. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 97-101.

17. Вуєк О. Є. Метафорична репрезентація феномену часу в англомовному ірландському поетичному тексті (на матеріалі творів Патріка Каванаха). ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 34 том 2. Одеса, 2018. С. 11-15.

18. Вуєк О. Є. Вербалізація екзистенційного феномену простір в англомовній ірландській поезії ХХ століття. ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 39 том 2. Одеса, 2019. С. 14-19.

19. Стрельченко К. С. Вербалізація сценарію ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ в аспекті міждисциплінарних студій / К. С. Стрельченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2016. – Вип. 146. – C. 165–179.

20. Стрельченко К. С. Емоціогенний потенціал вербалізованого сценарію «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТАЄМНИЦІ» (на матеріалі сучасної англомовної прози) / К. С. Стрельченко // Нова філологія. – 2016. – Вип. 68. – С. 30–36.

21. Стрельченко К. С. Інтегративні моделі концептуалізації ТАЄМНИЦІ в картинах світу англомовних лінгвоспільнот / К. С. Стрельченко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / [редкол. В. І. Кушнерик та ін.] – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11–12, Ч. 2. – С. 263–268.

22. Стрельченко К. С. Концептуальна метонімія у вербалізації ТАЄМНИЦІ в сучасній англійській мові / К. С. Стрельченко // Мовні і концептуальні картини світу. – 2015. – Вип. 55, Ч. 2. – C. 329–337.

 Стрельченко К. С. Концептуальний простір ТАЄМНИЦЯ в контексті міждисциплінарних студій / К. С. Стрельченко // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя). – 2016. – Книга 1. – С. 191–196.

23. Стрельченко К. С. Концептуальний простір ТАЄМНИЦЯ: фреймова модель (на матеріалі англомовних художніх творів) / К. С. Стрельченко // Studia Philologica (Філологічні Студії): зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарєва [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – Вип. 6. – С. 56–62.

24. Стрельченко К. С. Метафоричні моделі концептуалізації ТАЄМНИЦІ в картині світу носіїв англійської мови / К. С. Стрельченко // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – 2015. – Т. 252, вип. 240. – C. 97–102.

25. Стрельченко К. С. Прагматичний аспект вербалізованого сценарію «ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ»: стратегії й тактики / К. С. Стрельченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 77. – С. 89–94.

26. Strelchenko K. The Nominative Space MYSTERY through the Iconic Lens (A Study of Modern English Fiction) / K. Strelchenko // Південний архів (філологічні науки). – 2017. – № 69. – С. 124–126.

27. Стрельченко К. С. Каузація в концептуальному просторі ТАЄМНИЦЯ в аспекті семантики номінацій силових взаємодій / К. С. Стрельченко // Science and Education a New Dimension. Philology / [editor-in-chief Xenia Vamos]. – Budapest, 2016. – Vol. IV (27), Issue 107. – P. 48–52.

28. Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2019) Енігматичні феномени в контексті соціально-гуманітарного знання Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2 (325). pp. 99-107.

29. Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2019) Read – Reflect – Review. Louisa Alcott May “Little Women”: навчальний посібник з критичного й аналітичного читання англійською мовою для студентів ІІ курсу спеціальності "Філологія" Алюр, Київ.

30. Гольцева М.І. Експресивний MA-подяка в дипломатичному дискурсі Ради безпеки ООН. Синопсис: текст, контекст. 2020. 26(4), с. 172–176.

31. Гольцева М.І. Прагматика омани в Раді безпеки ООН: ієрархія прагматичних підходів. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». 2021. Том 32 (71) No 2 Ч. 1. c. 113 – 120.

32. Гольцева М.І. Валоративний аспект дипломатичних промов у Раді Безпеки ООН за 2022 р. Збірник наукових праць «Studia Philologica». 2023. №20.

 

Монографії, публікації в авторитетних науковихвиданнях, зокрема таких, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WebofScience тощо:

1. Колесник О.С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури : Монографія.Чернігів : РВВ ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. 312 с.

2. Колесник О.С. Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій : Монографія-Чернігів: Десна-Поліграф, 2016. 240 с.

3. Oleksandr Kolesnyk. Cognitive premises of the myth-oriented semiosis. Cognitive Studies | Études cognitive. #19. 2019.4. Oleksandr Kolesnyk. The Mythic Multiverse Through the Scope of Language: The “Procedural Anatomy” of Verbal Modelling. Cognitive Studies | Études cognitive 21, 2021, Article 2447.

 

Членство представників наукової школи у   редакційних колегіях провідних наукових видань:

 Колесник О.С.:

 • Studia Philologica (2015 - )
 • Науковий вісник Чернівецького національного університету : Германська філологія (2015 - 2018)

 

Членство представників наукової школи у спеціалізованих вчених радах:

Колесник О.С.:

К 26.133.08  -  заступник голови, (2015-2020)

ДФ 26.133.014, ДФ 26.133.015, ДФ 26.133.016, ДФ 26.133.018, ДФ 26.133.026, ДФ 26.133.029, ДФ 26.133.030

 

Доповіді:

1. Колесник О.С. "Анатомія" мовного моделювання (ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», м. Переяслав, 16 березня 2020 р.)

2. Колесник О. «Змінений світ» та «змінена свідомість»: загальні характеристики трансформаційних процесів. (VІ  Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», м. Переяслав, 12-13 травня 2023 р.

3. Колесник О. Мова, міф і multiverse у міждисциплінарних інтерпретаціях. (XVІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети германської та романської філології»,  Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 10-11 листопада 2023 р.


НАУКОВА ШКОЛА УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ: ГЕРМАНСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Buniiatova

   Керівник наукової школи: Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

 

 

Рік заснування наукової школи: 1996

Регіони діяльності осередків наукової школи:

Київ, Житомир, Вінниця, Кропивницький, Полтава

Профільна наукова тема:

РОЗВИТОК ДИНАМІЧНИХ МОВНИХ СИСТЕМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Завдання наукової школи:

 • англійські граматичні студії у синхронії та діахронії;
 • германські студії в історичній площині (морфологія, синтаксис, словотвір давніх германських мов);
 • лінгвокультурологічні студії: структура, семантика, прагматика мовних одиниць (на матеріалі давніх германських мов).

Основні напрями наукового пошуку:

 • Підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
 • Встановлення контактів з науковими колами українських та зарубіжних університетів.
 • Започаткування філологічного вісника університету Studia Philologica й налагодження його безперебійної роботи.
 • Організація й проведення науково-практичних й міжнародних конференцій.
 • Написання й публікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 1996–2024рр. (докторська, 18 кандидатських дисертацій).

 

ДОКТОРИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БУНІЯТОВОЇ ІЗАБЕЛЛИ РАФАЇЛІВНИ

1. Долгополова Л.АСтановлення і розвиток інфінітива у німецькій мові (VIIІ – XХ ст.): автореф. дис... докт. філол. наук: 10.02.04 / Л. А. Долгополова. - Київ, 2010 рік.

 

КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БУНІЯТОВОЇ ІЗАБЕЛЛИ РАФАЇЛІВНИ

1. Гусар Н. ІСтруктура та функції абсолютної дієприкметникової конструкції у середньоанглійській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. І. Гусар. - Київ, 2002. - 19 с.

2. Снісаренко І. ЄІнфінітивна конструкція з прийменником FOR у середньоанглійській мові: семантика та функціонування: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. Є. Слісаренко; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2002. – 19 с.

3. Семененко Г. МПідрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Г. М.Семененко; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2003.– 20 с.

4. Нодь В. ІРозвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / В.І.Нодь; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2005. – 20 с.

5. Грачова І. ЄСтановлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (VII-XVII ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. Є. Грачова; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2007. – 19 с.;

6. Андрушенко О. Ю. Реалізація функціонально-семантичної категорії інструментальності в англійській мові VII-XVII ст.: автореф. дис... канд. філос. наук: 10.02.04 / О. Ю. Андрущенко; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. - 20 с.

7. Калитюк Л. ППитальне речення в історії англійської мови: структурний та прагматичний аспекти: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л. П. Калитюк; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2008.– 19 с.

8. Троць О.ВВербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських мовах: етнокультурний аспект. 2008 рік;

9. Полховська М. ВЕкзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М. В. Полховська; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2009. – 20 с.

10. Плоткіна М. Г. Синтаксис складного речення в романах Дж. Остін: структурний та функціональний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / М. Г. Плоткіна; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 20 с.

11. Савельєва Н. О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові (на матеріалі творів У. Шекспіра): автореф. дис.... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О.Савельєва; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 20 с.

12. Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Б. Галич; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2011.– 19 с.

13. Гирин О. В. Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Гирин; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2011. – 19 с.

14. Сидорович Л.Є. Шляхи граматикалізації категорії означеності / неозначеності в англійській мові VII-XVII ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Гирин 2014.

15. Криворучко Т.В. Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. В. Криворучко, 2014.

16. Зінченко Г.Є. Розвиток апозитивних конструкцій в англійській мові VII-XVII ст.: структурно-функціональний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Г.Є. Зінченко, 2015.

17. Кхеліл О.І. Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти : дис. …канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2017. 211 с.

18. Тугай О. М. Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект: дис. ... доктор філософії з філології : 03 Гуманітарні науки 035 Філологія, 2021.

 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БУНІЯТОВОЇ ІЗАБЕЛЛИ РАФАЇЛІВНИ

1. Шапочкіна О.В. Типологія категорії стану у давньогерманських мовах (IV – XIII ст.); спеціальність 10.02.04 – германські мови

2. Конопляник Т.В. Фактор адресата в ранньоновоанглійських художніх текстах: функціонально-семантичний аспект 10.02.04 – германські мови

3. Городілова Т.М. Граматичні засоби вираження категорії заперечення в історії німецької мови: структура та функціонування 10.02.04 – германські мови

4. Куц А.Г. Епістолярний дискурс у ранньоновоанглійській мові (XVI-XVII ст.): структурний та функційний аспекти