Наукові дослідження

НАУКОВА ШКОЛА

ПРОБЛЕМИ МІФОСЕМІОТИКИ ТА ЛІНГВОУНІВЕРСОЛОГІЇ

Рік заснування наукової школи: 2014

Керівник наукової школи: КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Чернівці, Чернігів, Ніжин 

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА: лінгвокультурологія, лінгвоконцептологія, семіотика міфологічного простору, вербальне моделювання альтернативних світів.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

 • Підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
 • Встановлення контактів з науковими колами українських та зарубіжних університетів.
 • Організація й проведення науково-практичних й міжнародних конференцій.
 • Написання й публікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних.

КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КОЛЕСНИКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

1. Стрельченко К.С. Номінативний простір MYSTERY: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / К.С.Стрельченко, 2018.

2. Вуєк. О.Є. Засоби вербалізації екзистенційних феноменів у англомовній ірландській поезії ХХ століття: лінгвокультурний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О.Є.Вуєк, 2020.

3. Гусар А.В. Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / А.В.Гусар, 2021.

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КОЛЕСНИКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

1. Тітаренко М. В. Мовні засоби реалізації соціального статусу людини: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови)

2. Гольцева М.І. Дипломатичний дискурс Ради Безпки ООН: структура і прагматика.

3. Барчук C. Сучасний англомовний дискурс ігор жанру RPG: лінгвосеміотичний та лінгвоконцептуальний виміри 


 

НАУКОВА ШКОЛА УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ 

ГЕРМАНСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Рік заснування наукової школи: 1996

Керівник наукової школи

БУНІЯТОВА ІЗАБЕЛЛА РАФАЇЛІВНА

доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Київ, Житомир, Вінниця, Кіровоград, Полтава, Луганськ

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА:

РОЗВИТОК ДИНАМІЧНИХ МОВНИХ СИСТЕМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 • англійські граматичні студії у синхронії та діахронії;
 • германські студії в історичній площині (морфологія, синтаксис, словотвір давніх германських мов);
 • лінгвокультурологічні студії: структура, семантика, прагматика мовних одиниць (на матеріалі давніх германських мов).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

 • Підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
 • Встановлення контактів з науковими колами українських та зарубіжних університетів.
 • Започаткування філологічного вісника університету Studia Philologica й налагодження його безперебійної роботи.
 • Організація й проведення науково-практичних й міжнародних конференцій.
 • Написання й публікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 1996–2021рр. (1 докторська, 18 кандидатських дисертацій).

ДОКТОРИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БУНІЯТОВОЇ ІЗАБЕЛЛИ РАФАЇЛІВНИ

1. Долгополова Л.А. Становлення і розвиток інфінітива у німецькій мові (VIIІ – XХ ст.): автореф. дис... докт. філол. наук: 10.02.04 / Л. А. Долгополова. - Київ, 2010 рік.

КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БУНІЯТОВОЇ ІЗАБЕЛЛИ РАФАЇЛІВНИ

1. Гусар Н. І. Структура та функції абсолютної дієприкметникової конструкції у середньоанглійській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. І. Гусар. - Київ, 2002. - 19 с.

2. Снісаренко І. Є. Інфінітивна конструкція з прийменником FOR у середньоанглійській мові: семантика та функціонування: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. Є. Слісаренко; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2002. – 19 с.

3. Семененко Г. М. Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Г. М.Семененко; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2003.– 20 с.

4. Нодь В. І. Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / В.І.Нодь; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2005. – 20 с.

5. Грачова І. Є. Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (VII-XVII ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. Є. Грачова; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2007. – 19 с.;

6. Андрушенко О. Ю. Реалізація функціонально-семантичної категорії інструментальності в англійській мові VII-XVII ст.: автореф. дис... канд. філос. наук: 10.02.04 / О. Ю. Андрущенко; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. - 20 с.

7. Калитюк Л. П. Питальне речення в історії англійської мови: структурний та прагматичний аспекти: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л. П. Калитюк; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2008.– 19 с.

8. Троць О.В. Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських мовах: етнокультурний аспект. 2008 рік;

9. Полховська М. В. Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М. В. Полховська; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2009. – 20 с.

10. Плоткіна М. Г. Синтаксис складного речення в романах Дж. Остін: структурний та функціональний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / М. Г. Плоткіна; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 20 с.

11. Савельєва Н. О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові (на матеріалі творів У. Шекспіра): автореф. дис.... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О.Савельєва; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 20 с.

12. Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Б. Галич; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2011.– 19 с.

13. Гирин О. В. Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Гирин; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2011. – 19 с.

14. Сидорович Л.Є. Шляхи граматикалізації категорії означеності / неозначеності в англійській мові VII-XVII ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Гирин 2014.

15. Криворучко Т.В. Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. В. Криворучко, 2014.

16. Зінченко Г.Є. Розвиток апозитивних конструкцій в англійській мові VII-XVII ст.: структурно-функціональний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Г.Є. Зінченко, 2015.

17. Кхеліл О.І. Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти : дис. …канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2017. 211 с.

18. Тугай О. М. Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект: дис. ... доктор філософії з філології : 03 Гуманітарні науки 035 Філологія, 2021.

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БУНІЯТОВОЇ ІЗАБЕЛЛИ РАФАЇЛІВНИ

Шапочкіна О.В. Типологія категорії стану у давньогерманських мовах (IVXIII ст.); спеціальність 10.02.04 – германські мови

Павлюк А.В. Прийменникові фрази англійської та норвезької мов: структура, семантика, прагматика 10.02.15 – загальне мовознавство

Конопляник Т.В. Фактор адресата в ранньоновоанглійських художніх текстах: функціонально-семантичний аспект 10.02.04 – германські мови

Городілова Т.М. Граматичні засоби вираження категорії заперечення в історії німецької мови: структура та функціонування 10.02.04 – германські мови