Індивідуальний графік

УМОВИ НАДАННЯ СТУДЕНТАМ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ

 

Індивідуальний графік – це можливість для студента виконувати певну частину навчальної роботи поза розкладом. Обсяг індивідуально виконаної роботи не може перевищувати 50% від загального навчального плану. Індивідуально виконані завдання відпрацьовуються (надсилаються) щотижнево. Завдання, які надсилаються пізніше визначеного терміну,  не отримують максимальний бал, а в окремих випадках можуть не прийматися.

 

1. Надання індивідуального графіка навчання здобувачам освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а саме розділами 7.2 та 11.3.

2. Підставою для надання індивідуального графіка може бути:

  • міжнародна мобільність студентів;
  • працевлаштування за обраним фахом (працевлаштування студента не за профілем навчання не є підставою для надання індивідуального графіка навчання).
  • складні сімейні обставини, підтверджені документально.

3. Індивідуальний графік навчання може надаватися студентам старших курсів, які не мають академічної та фінансової заборгованості (для тих, хто навчається на контрактній основі).

4. Індивідуальний графік надається не більше, ніж на один семестр. Продовження терміну графіка на наступний семестр можливе за умови успішного виконання студентом всіх видів навчальних робіт та позитивних результатів підсумкової семестрової атестації передбачених навчальним планом дисциплін.

5. При індивідуальному графіку навчання студент виконує всі види поточних навчальних робіт, що передбачені робочою програмою дисципліни (практичні та контрольні роботи, завдання для самостійної роботи тощо), в терміни визначені індивідуальним графіком навчання з кожної дисципліни.

6. Поточні оцінки за виконання студентом всіх видів навчальних завдань з дисципліни виставляються викладачем, який веде даний курс, в журнал обліку роботи академічної групи.

7. Семестрова підсумкова атестація у формі заліків та екзаменів для студентів, які переведені на індивідуальний графік навчання, проводиться в терміни, передбачені графіком навчального процесу та розкладом заліково-екзаменаційних сесій.

8. Допуск студента до складання семестрової підсумкової атестації з дисципліни можливий лише за умови виконання студентом всіх завдань та форм поточного контролю, передбачених робочою програмою дисципліни.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ГРАФІКУ НАВЧАННЯ

ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗУПИНЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ

Додаток 1

Додаток 2